Eindgebruikersovereenkomst Join2Move, oktober 2018

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

 1. Join2Move wordt u aangeboden door The Health Train BV. U kunt deze gebruiken om het Artrose beweegprogramma te volgen.
 2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy bepaling van The Health Train BV.
 3. Health Train BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacy bepaling te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen. Als u opnieuw inlogt wordt u gevraagd worden de nieuwe voorwaarden te accepteren.
 4. Uw account is persoonlijk en niet overdraagbaar, u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw inlog gegevens en voor de opgeslagen data.
 5. Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

Privacy bepaling

 1. The Health Train BV hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook (para)medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).
 2. The Health Train BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.
 3. The Health Train BV respecteert daarbij alle van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. U geeft The Health Train BV toestemming de navolgende gegevens te bewaren en voor uzelf cq uw praktijk toegankelijk te maken: uw naam en contactgegevens, uw oefenresultaten.
 5. The Health Train B.V. maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. The Health Train B.V. verzamelt van u de navolgende gegevens: type en besturingssysteem mobiele telefoon. Deze gegevens gebruikt de The Health Train B.V. om het gebruik van de App te verbeteren. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan The Health Train BV.
 6. The Health Train BV helpt mee aan wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. U geeft toestemming aan The Health Train BV uw gebruiksdata (hoe vaak u oefent en wanneer) geanonimiseerd te delen met de onderzoekers van Join2Move. The Health Train BV zal daarbij altijd de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.
 7. Als u heeft aangegeven relevante aanbiedingen van partners van Join2Move te willen ontvangen, zullen deze eenmalig via e-mail worden verstuurd. Uw toestemming vervalt na het ontvangen van deze aanbiedingsmail automatisch.

Staken van de diensten

 1. Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of The Health Train BV op een andere manier schade toebrengt heeft The Health Train BV in aanvulling op andere rechtsmiddelen, die The Health Train BV ter beschikking staan, het recht om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten of te verwijderen en te weigeren u diensten te verlenen, zonder hiervoor opgaaf van redenen te doen.

Intellectuele eigendom

 1. U gaat ermee akkoord dat The Health Train BV gegevens en bestanden bevatten die eigendom zijn van The Health Train BV en die beschermd zijn door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, merkrechten en octrooirechten.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en de broncode van Join2Move worden niet aan u overgedragen door in te loggen of anderszins gebruik te maken van de diensten van The Health Train BV.

Aansprakelijkheid

 1. The Health Train BV doet alles wat in haar vermogen ligt om Join2Move voor de gebruiker beschikbaar te maken en te houden, The Health Train BV garandeert echter niet dat Join2Move zonder onderbreking of foutloos werkt. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van Join2Move.
 2. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met handelingen van u door het gebruik van Join2Move.
 3. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware en/of software.
 4. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van Join2Move en u zult geen wijzigingen zodanig toebrengen in de software dat deze de werking van de software belemmert en/of schade voor The Health Train BV kan ontstaan.
 5. Schade aan diensten van The Health Train BV door u ontstaan zullen in voorkomend geval op u worden verhaald.
 6. Join2Move bevat links naar websites van derden. The Health Train BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

Wederzijdse meldplicht

 1. The Health Train BV en u zijn indien deze wetenschap krijgen van ongeautoriseerd gebruik toegang of verwerking van uw persoonsgegevens verplicht elkaar per direct in kennis te stellen van het lek, zijn aard en omvang. U zult binnen de wettelijke termijn van 72 uur in voorkomend geval hiervan in kennis worden gesteld.

Opzeggen

 1. Gebruiker heeft altijd het recht om het account op te heffen en zijn gegevens te laten verwijderen. In de Join2Move app staat uitgelegd hoe u dat moet doen.

Overig

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van een geschil, zullen u en The Health Train BV trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement mediation van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te 's-Gravenhage, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation.
 3. Voor zover enig geschil niet met behulp van mediation kon worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.