Eindgebruikersovereenkomst Join2Move, september 2019

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

 1. Join2Move wordt u aangeboden door The Health Train BV. U kunt deze dienst gebruiken om het artrose beweegprogramma te volgen.
 2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van The Health Train BV.
 3. The Health Train BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen. Als u opnieuw inlogt wordt u gevraagd de nieuwe voorwaarden te accepteren.
 4. Uw account is persoonlijk en niet overdraagbaar, u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw inloggegevens en voor de opgeslagen data.
 5. Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.
 6. Het artrose beweegprogramma heeft een duur van 12 weken. Na afloop van deze 12 weken kunnen bepaalde diensten van de app nog steeds werken, maar die vallen niet onder het aangeboden programma. Het kan zijn dat deze app diensten na afloop van het programma worden gestaakt.

Privacyverklaring

 1. The Health Train BV hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook (para)medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).
 2. The Health Train BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.
 3. The Health Train BV respecteert daarbij alle van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. U geeft The Health Train BV toestemming de navolgende gegevens te bewaren en voor uzelf toegankelijk te maken: voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, mobiele nummer en uw oefenresultaten.
 5. The Health Train BV maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. The Health Train BV verzamelt van u de navolgende gegevens: type en besturingssysteem van uw mobiele telefoon. Deze gegevens gebruikt de The Health Train BV. om het gebruik van de App te verbeteren. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan The Health Train BV.

6. The Health Train BV helpt mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Hogeschool Utrecht om de zorg te verbeteren. U geeft toestemming aan The Health Train BV uw gebruiksdata (hoe vaak u oefent en wanneer) geanonimiseerd te delen met de onderzoekers van Join2Move. The Health Train BV zal daarbij altijd de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.

7. Als u heeft aangegeven relevante aanbiedingen van partners van Join2Move te willen ontvangen, zullen de genoemde partners u eenmalig via e-mail met een relevante aanbieding benaderen. U kunt daarbij altijd uw toestemming weer intrekken, zodat u verder niet meer benaderd wordt door partners van Join2Move. Als gebruiker van de app zal u via e-mail ook eenmalig worden gevraagd een waardering te geven van het Join2Move programma.
 6. The Health Train BV. verwerkt uw persoonsgegevens, mits u akkoord gaat met de voorwaarden, voor de volgende doelen:
  • Het koppelen van een code aan uw e-mail adres, waardoor u gebruik kunt maken van het Join2Move beweegprogramma
  • Het gebruik van een contactformulier.
 7. The Health Train BV laat ten behoeve van de Join2Move dienstverlening uw persoonsgegevens verwerken door twee verwerkers, waarmee een verwerkersrelatie is aangegaan. Deze verwerkers zijn AfsprakenApp BV. (levert hosting) en Huiswerkoefeningen Holland BV. (levert oefenprogramma).
 8. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hiervoor een e-mail sturen naar service@join2move.app.
 9. The Health Train BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Staken van de diensten

 1. Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of The Health Train BV op een andere manier schade toebrengt heeft The Health Train BV in aanvulling op andere rechtsmiddelen, die The Health Train BV ter beschikking staan, het recht om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten of te verwijderen en te weigeren u diensten te verlenen, zonder hiervoor opgaaf van redenen te doen.

Tarieven en betaling

 1. Het artrose beweegprogramma van 12 weken kost € 4,50 inclusief 21% BTW.
 2. Betaling kan uitsluitend via iDEAL worden voldaan. Na betaling ontvangt u een orderbevestiging met een code die in de app moet worden ingevoerd.
 3. De betaling wordt verzorgd door de AfsprakenApp BV. Deze naam vindt u terug op het bankafschrift.
 4. Indien u van mening bent dat er een verkeerd bedrag is afgeschreven of de dienst niet voldoet aan uw wensen kunt u aanspraak maken op een refund. Stuur daarvoor een e-mail naar service@join2move.app met een kopie van de orderbevestigingsmail.

Intellectuele eigendom

 1. U erkent dat The Health Train BV gegevens en bestanden bevatten die eigendom zijn van The Health Train BV en die beschermd zijn door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, merkrechten en octrooirechten.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en de broncode van Join2Move worden niet aan u overgedragen door in te loggen of anderszins gebruik te maken van de diensten van The Health Train BV. Het is de gebruiker ook verboden inbreuk te maken op onze rechten en broncode.

Aansprakelijkheid

 1. The Health Train BV doet alles wat in haar vermogen ligt om Join2Move voor de gebruiker beschikbaar te maken en te houden, The Health Train BV garandeert echter niet dat Join2Move zonder onderbreking of foutloos werkt. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van Join2Move. 
 2. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met handelingen van u door het gebruik van Join2Move.
 3. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware, zoals uw mobiele telefoon, en/of software.
 4. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van Join2Move en u zult geen wijzigingen zodanig toebrengen in de software dat deze de werking van de software belemmert en/of schade voor The Health Train BV kan ontstaan.
 5. Schade aan diensten van The Health Train BV door u ontstaan zullen in voorkomend geval op u worden verhaald.
 6. Join2Move bevat links naar websites van derden. The Health Train BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

Wederzijdse meldplicht

 1. The Health Train BV en u zijn, indien ze van ongeautoriseerd gebruik toegang of verwerking van uw persoonsgegevens kennis hebben, verplicht elkaar per direct in kennis te stellen van het lek, zijn aard en omvang. U zult binnen de wettelijke termijn van 72 uur in voorkomend geval hiervan in kennis worden gesteld door The Health Train BV.

Opzeggen

 1. Gebruiker heeft altijd het recht om het account op te heffen en zijn gegevens te laten verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar service@join2move.app.

Overig

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. In het geval van een geschil, zullen u en The Health Train BV trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement mediation van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te 's-Gravenhage, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation.
 3. Voor zover enig geschil niet met behulp van mediation kon worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Laatst aangepast: 18 september 2019